Nota Legal

L’empresa JÚLIA ESPAÑA PERFUMS, S.A.U. posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals i que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA JÚLIA ESPANYA PERFUMERIES, S.A.U.

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits objectius de l’empresa.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els que s’organitza JÚLIA ESPAÑA PERFUMS, S.A.U., així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les dades.

La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès en els nostres serveis.

En tot cas, el sotasignat té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de juny.

El responsable de la Base de Dades és JÚLIA ESPAÑA PERFUMS, S.A.U. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per e-mail a la següent adreça de correu electrònic: juliaon@julia.ad

Atenent a allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’m proposa,

CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’empresa JÚLIA ESPAÑA PERFUMS, S.A.U. per a que tracti les dades que voluntàriament cedeixo, per complir amb el seu objecte i seran cedides o transmeses al grup d´empreses de Perfumerías Julia, S.A., d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE, dins de l’àmbit professional de JÚLIA ESPAÑA PERFUMS, S.A.U, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències d’informació sobre persones.